Adatvédelem - adatkezelési tájékoztató

A One More Lucky Penny Kft.(székhelye: 2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18.), a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
 
Ez a tájékoztató foglalja össze, hogy a Webáruház használata során milyen személyes adatokat tárol az Adatkezelő és azon adatokat milyen módon használja fel, valamint ismerteti az adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeket.
 
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban: Érintett) személyes adatok védelméhez való jogát.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: One More Lucky Penny Kft.
Székhely: 2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18.
E-mail: info[kukac]luckypennydesign.hu
Telefon: +36 20 / 9734-934
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-94227/2016.

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Bodrogi Margaréta
Székhely: 2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18.
E-mail: info[kukac]luckypennydesign.hu
Telefon: +36 20 / 9734-934

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 
Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

 

A személyes adatok kezelésének elvei:

Személyes adatokat csak tisztességesen, törvényes módon szabad megszerezni és feldolgozni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 
Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség”).
 
A személyes adatok tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak és azon túl nem terjeszkedhetnek. („adattakarékosság”).
 
Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).
 
Tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”).
 
Kezelését oly módon kell végezni, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 
Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: a Lucky Penny Design.hu Webáruház látogatása során a Szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
   

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése érdekében.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás / regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás / regisztráció kori IP cím            

Technikai művelet végrehajtása.

 
 

Az Érintettek köre: valamennyi a Webáruház weboldalán regisztráló, vásárló.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
-      Jogos érdek alapján kezelt adatok esetén: a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás szerint (Ptk. 6:22.§).
-      Törvényi előírás alapján kezelt adatok esetén: a vonatkozó törvényben előírt ideig (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján). 
-      Önkéntes hozzájárulással kezelt adatok esetén: a leiratkozásig.
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a One More Lucky Penny Kft. munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 
Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
-      Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását („hozzáférés, módosítás, helyesbítés”).
-      Az Érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához („hordozhatóság”).
-     Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen („tiltakozás”). 
A jogainak a fent feltüntetett módon való érvényesítése nem érinti azt a jogát, hogy az illetékes felügyeleti szervhez panaszt nyújtson be. Ezt a jogát különösen akkor érvényesítheti, ha úgy vélekedik, hogy a személyes adatai kezelése jogtalan vagy az általánosan hatályban lévő előírásokba ütközik. Adatkezelésünk ellen panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz - NAIH fordulhat - www.naih.hu
 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:
-      Postai úton a 2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18. címen.
-      E-mail útján info[kukac]luckypennydesign.hu e-mail címen.
-      Telefonon a +36 20 / 9734-934 számon.
 
Az adatkezelés jogalapja:
-      A Érintett hozzájárulása.
-      Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”).
-      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).
-      Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”).
 
Tájékoztatjuk, hogy
-      az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul,
-      köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni,
-      az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

ADATFELDOLGOZÓK

Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
 
Cégnév: FoxPost Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 
Érintettek köre: a házhoz / automatához szállítást kérő valamennyi érintett.
A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Célja: a megrendelt termék házhoz / automatához szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart
Jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

 

Tárhely-szolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41
E-mail: info@mhosting.hu
 
Az Érintettek köre: a Webáruházat használó valamennyi érintett.
A kezelt adatok köre: az Érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Célja: tárhely-szolgáltatás, a Webáruház elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Jogalapja:
-      A Felhasználó hozzájárulása.
-      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).
-      Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”).
-      Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”).
 
 
 
 
 
Frissítve: 2018. május 25.